Viden om

Hjælp til forståelse for de forskellige fagudtryk i forbindelse med service og montering af varmepumper.

 • Afisning (defrost)

  I kolde perioder kan der bygges is op på varmepumpens yderdel, for at forbygge dette, kører varmepumpen derfor selv en afisning (defrost), hvor isen smeltes, så man herved undgår at varmepumpes yderdel blokeres af is.

 • Blæsemotor

  I varmepumpens yderdel er der monteret en blæsemotor, som sikrer, at der bliver sendt luft igennem køle/varmefladen. I varmepumpens inderdel er der også monteret en blæsemotor. Denne sørger for at sende den afkølede/opvarmede luft rundt i det rum, hvori varmepumpen er monteret.

 • COP

  Sammenligning af COP for luft til Luft varmepumper

  Luft til luft varmepumper er varmepumper, der i udedelen optager varmeenergi fra udeluften, og ved hjælp af el tilført varmepumpe systemet, hæver temperaturen på den optagne varmeenergi til temperaturen i indedelens indblæsning.

  Varmepumpen leverer mere varmeenergi end den mængde el, der tilføres. Hvor mange gange større denne varmemængde er, i forhold til den tilførte mængde el, kaldes COP eller effektfaktor.

  COP betyder: COP (Coefficient Of Performance).

  Generelt kan der om COP siges,

  • At COP beskriver varmepumpens drift ved en given temperatur for hhv. udeluften og indblæsningen.
  • At COP ændrer sig for samme varmepumpe, når temperaturen på udeluften og/eller indblæsningen ændres.

  På kurven vises hvordan COP ændrer sig ved ændring af hhv. udeluftens og den varme sides temperaturer.

  • COP falder både ved koldere udeluft og højere temperatur på varmesiden.

  Cop kurve der viser ændringer for en varmepumpe

  Da varmepumper ofte beskrives, sammenlignes og sælges på baggrund af COP værdien, er det således vigtigt disse sammenlignes ens driftstemperaturer på både den kolde og varme side.

  I praksis er design og dimensionering af varmepumpens enkelte dele (4 stk), bestemmende for den aktuelle varmepumpes effektfaktor.

  Underdimensioneres udedelen og/eller indedelen, vil det påvirke COP i ugunstig retning.

  Nogle varmepumper kan kapacitetsreguleres ved at ændre omdrejningstallet på kompressoren. Sænkes omdrejningstallet og dermed kapaciteten, vil effektfaktoren ofte være højere end ved 100 %. Spec. ved varmepumper med hårdt belastede optagere og/eller afgivere.

  Da der således er mange parametre, der har indflydelse på en varmepumpes COP, vil der også være stor forskel på de enkelte varmepumpers effektivitet og arbejdsområde

  På Figuren er vist spredningen på COP for varmepumpeprøvninger foretaget af de svenske energimyndigheder.

  Spredningen på COP for varmepumpeprøvninger

  På grund af den viste store spredning de enkelte varmepumper imellem, er det vigtigt, at en sammenligning sker ved

  • Samme udetemperatur
  • Samme temperatur på indeluften
  • Samme kapacitetstrin i forhold til max ydelsen
  • Samme hjælpeudstyr tilsluttet

  En effektfaktor alene kan ikke bruges til fastlæggelse af det årlige energiforbruget for anlægget.

  Samtidigt med at COP ændrer sig ved ændringer af både ude- og inde temperaturen, så ændrer varmepumpens varmeydelse sig også, men dog primært ved ændringer af udetemperaturen.

  Figuren viser et typisk forløb for ændringen af varmeydelsen ved forskellige udetemperaturer.

  typisk forløb for ændringen af varmeydelsen ved forskellige udetemperaturer

  Det er således vigtigt at de varmepumper der vælges til sammenligning, dækker det ønskede varmebehov ved den ønskede udetemperatur.

  Valg af luft til Luft varmepumpers størrelse.

  Det årlige varmebehov for et hus bestemmes af udetemperaturens forløb hen over året. Hvis en luft til luft varmepumpe skal dække hele husets varme behov, skal den således kunne levere nok varme til huset, selv ved f. eks. -12 °C, hvilket er den temperatur på udeluften man normalt dimensionerer varmeanlæg ved.

  Varmeydelse og varmepehov

  I eksemplet på figuren dækker varmepumpens huset behov ned til ca. -2 °C, og under denne temperatur må der anvendes tilskudsvarme. Hvis varmepumpen skal have en varmeydelse svarende til husets varmetab på godt 6 KW, skal den være ca. dobbelt så stor som den viste.

  Temperaturforløbet hen over året, målt time for time, viser imidlertid, det ikke er ret mange timer af året, hvor temperaturen er lavere end -2 °C. Dette medfører at varmepumpen, der dækker varmebehovet de øvrige timer, dækker langt den største del af årets samlede varmebehov.

  Kurven viser hvor mange timer temperaturen er lavere end en given temperatur.

  Kurven viser hvor mange timer temperaturen er lavere end en given temperatur

  Kurven læses således, at går man på venstre skala ind ved f.eks. temperaturen -2°C, kan der lodret under skæringspunktet på den vandrette skala aflæses, at ca 800 timer af årets 8760 timer er temperaturen lavere end -2 °C. Dette svarer til ca 10 % af året.

  Regnes der videre på dette forhold får man følgende dækning af varmebehovet ved forskellige udetemperaturer.

  Dækningen af varmebehovet ved forskellige udetemperaturer

  Hvis en Varmepumpes varmeydelse dækker f.eks. 50% af det dimensionerende varmetab for et hus, så kan den alene opvarme huset ned til 4 °C, og den dækker 89% af varmebehovet.

  Beregning af varmepumpers energiforbrug.

  Da en varmepumpes effektfaktor udelukkende angiver effektiviteten ved en bestemt driftstilstand, kan den ikke umiddelbart bruges til at beregne det årlige energiforbrug til opvarmningen af et hus.

  Et nøgletal der kan bruges hertil kaldes EER, eller ”Energy Effiency Ratio”. Tallet beregnes på grundlag af effektfaktorerne for hele varmepumpens driftsområde sammenholdt med nævnte temperaturforløb over året. Da EER er bundet til årets temperaturer, er det vigtig at EER er beregnet for det klima, der gælder hvor den opstilles.

  Divideres husets varmebehov med EER får man beregnet varmepumpens årlige elforbrug.

  For at kunne beregne en varmepumpes elforbrug er således nødvendigt at kende husets varmebehov. På i de fleste ældre huse er behovet ikke kendt, og at beregne det er ret omfattende og usikker.

  En mere overkommelig måde er, at beregne varmebehovet ud fra det eksisterende varmeforbrug, sammenholdt med kendte nøgletal, som f.eks virkningsgraden for varmeanlæggene, og en vurdering af isoleringsgraden på huset.

  På nedenstående kurve vises et eksempel på varmeforbruget for et parcelhus med forskellige opvarmningsmetoder.

  Årsagen til at der er forskellige varmeforbrug til det samme varmebehov skylder, at varmeanlæggene har forskellige virkningsgrader.

  For oliefyr kan regnes med følgende virkningsgrader:

  • Oliefyr før 1977 har en virkningsgrad mindre end 0,60
  • Oliefyr efter 1977 har en virknings grad på ca. 0,85
  • Moderne kondenserende oliefyr en virkningsgrad på 0,95

  For fjernvarmeanlæg er virkningsgraden 0,8 og 0,9 afhængig af isolering og rørføring.

  For elvarmeanlæg regnes virkningsgraden 1.

  Ved herefter at dividerer anlæggets virkningsgrad op i Energiforbruget findes husets varmebehov.

  Ved at gange olieforbruget i liter med 10,5 findes tilsvarende varmeforbrug i kWh.

  Ved anlæg med oliefyr skal det beregnede varmebehov ganges med 10,5 for omregning fra liter olie til kWh.

  Hvis husets varmeforbrug ikke er kendt, må varmebehovet fastlægges på anden måde. Det kan være ved anvendelse af egnede nøgletal. Metoden er mere usikker, da der indgår forskellige vurderinger. Det kan f.eks. være en vurdering af isoleringstilstand, alder og vedligeholdelse.

  I tabellen er vist eksempler på varmebehovet for parcelhuse i forskellige aldersklasser. Tallene er fundet i forbindelse med energisyn på eksisterende huse. Det kan umiddelbart ses at husets alder har stor betrydning.

  Metoden må betragtes at være mere usikker end den, der baseres på energiforbruget,

   
  Årligt varmebehov i kWh pr m2 excl. elopvarmede huse
  Parcelhuse opført i perioden Huse mindre end 80 m2 Huse mellem 80 og 150 m2
    Kwh pr m2 Kwh pr m2
  1900 - 1909 320 290
  1910 - 1919 315 300
  1920 - 1929 330 295
  1930 - 1939 305 290
  1940 - 1949 310 280
  1950 - 1959 315 255
  1960 - 1969 225 195
  1970 - 1979 180 160
  1980 - 1989 155 155
  1990 - 1999 145 145
  2000 - 140 100
   
   

  Ved beregning af en luft til luft varmepumpes energiforbrug skal der foruden varmebehovet også anvendes temperaturen mellem varmeydelsen og varmebehovet, for på den baggrund at fastlægge energidækningen.

  For beregningen er det nødvendigt at kende det ”dimensionerende varmetab” for huset. I beregningen indgår husets varme pr m2, graddage og temperaturdifferensen mellem ude- og indeluften.

  Dimensionerende varmetab i forhold til boligens størrelse

  Beregningen er gennemmført for et hus ældre end 1990 og med en udetemperatur på -12 °C.

  Da det dimensionerende varmetab er fastlag, kan husets varmetab i forhold til udeluftens temperatur beregnes og tegnes ind i en graf. I samme graf indtegnes varmepumpens ydelse, også i forhold til udeluftens temperatur.

  Husets varmetab i forhold til udeluftens temperatur

  På grafen ses at skæringspunkterne for samme varmepumpe anvendt på et hus på 80 alt 100 m2 bliver h.h.v. 0 og -4 °C.

  Ved at anvende kurven for energidækningen findes, at varmepumpen på et hus på 80 m2 dækker 90 % varmebehovet, og på et 100 m2 hus 80 % af varmebehovet.

  Nævnte dækning af varmebehovet forudsætter at varmepumpen standses ved skæringstemperaturen. Det sker sjældent i praksis, og dækningsgraden vil således være højere. Fortsætter varmepumpen at køre ned til 12 °C kan som tommelfingerregel antages at varmepumpen yderligere dækker halvdelen af det resterende varmebehov.

  Da varmepumpen sandsynligvis ikke kan dække hele opvarmningsbehovet, vil den resterende skulle dække med tilskudsvarme.

 • Fejlkoder

  Fejlkode på en varmepumpe er den måde hvorpå varmepumpen kan fortælle, hvis der er noget galt. Fejlkode vil altid blive vist på indendørsdelen, såfremt at en fejlkode vises kontakt ALTID autoriseret varmepumpe eller kølemontør

 • Filter

  I indendørsdelen er der monteret filtre, som hjælper med et sundere og renere indeklima. Disse filtre hjælper med at fange støv, røg samt andre partikler i luften. Det anbefales at disse rengøres  med jævne mellemrum, se evt. bruger vejledningen til varmepumpen

 • Fjernbetjening

  Fjernbetjeningen bruges til at styre varmepumpens forskellige funktioner. Den bruges ved at pege den op på varmepumpens indendørsdel, hvorefter det er muligt at sende en ny handling til varmepumpen, som i de fleste tilfælde vil give svar tilbage med et BIP.

 • Fordamper

  Når kølemidlet kommer ind i fordamperen, er det i en tilstand, som kaldes en mættet blanding.
  Kølemidlet her består af en blanding af væske og gas.
  Processen, der sker i fordamperen, er, at kølemidlet optager varmen fra omgivelser og får kølemidlet til at koge.
  Når alt kølemidlet er blevet til gas, overhedes den så det sikres, at der kun kommer kølemiddel som gas retur til kompressoren.

 • Jordspyd

  Jordspyd sikrer den korrekte jordforbindelse. Jordforbindelsen er en forudsætning for at fejlstrømmen kan detekteres af fejlstrømsrelæ (HFI/HPFI) så strømmen kan øjeblikkeligt afbrydes for at forbygge skader på mennesker, dyr samt varmepumper og køleanlæg .

 • Kondensafløb

  Kondensafløb funger på den måde at der er monteret en drypbakke i inderdelen på varmepumpen, hvor kondensvandet bliver samlet, hvorefter det bliver ledt ud af huset i afløbsrør sammen med kølerørne

 • Kondensator

  Når kølemidlet kommer ind i kondensatoren, er det i en tilstand som kaldes overhedet gas.
  Processen, der sker i kondensatoren, er, at kølemidlet afgiver varmen til de mindre varme omgivelser,
  hvilket får kølemidlet til at kondensere tilbage til væskeform.

 • Kondensvand

  Kondensvand er en fortætning af luftens vanddamp, som dannes når den rammer overfladen på materialet med en temperatur, der er lavere end luftens dugpunkt.
  Kondensvand i varmepumpen vil blive afledt af det monterede kondensafløb i varmepumpen.

 • Kølemiddel

  Kølemiddel til varmepumper er fluid (gas/væske), som bevæger sig rundt i et lukket kølekredsløb, henholdsvis som gas og væske. Kølemiddel kan være skadeligt for naturen og må derfor IKKE håndteres af ikke autoriseret kølemontører.

 • Kølerør

  Kølerør til varmepumper er typisk et sømløst kobberrør hvor igennem et kølemiddel føres. Kølerør leveres normalt af kølemontøren i forbindelse med monteringen af varmepumpen

 • Monterings pladen

  Monteringspladen er den metal plade, der monteres på væggen indenfor som varmepumpens inderdel vil blive monteret på.

 • Panasonic +8/15 Heat - Sommerhus funktion

  Denne funktion er designet til at tilføre varme ved lav temperatur.
  Det bruges primært i sommerhus samt huse som er ubeboet om vinteren, 
  med det formål at beskytte installation som vil kunne blive skadet af frost.

  Denne funktion kan findes på fjernbetjningen for modeller som understøtter dette ved at kigge efter knappen +8/15℃ HEAT. på fjernbetjningen.

  I Comfort cloud "app" kan denne funktion findes ved at slide til siderne i samme menu hvor Varme, Køl og øvrige funktioner vælges.

  Indstillings området er 8,0℃ - 15,0℃

  Bemærk:
  Den indvendige blæsemotor vil så på blæsehastighed (høj) Hi hele tiden.
  Powerful, Quiet og blæsehastighedsregulering er slået fra ved bruge af +8/15℃ HEAT.

 • Printkort

  I en varmepumpe installation findes der flere printkort. Der findes et i varmepumpens indendørsdel, samt et i varmepumpens udendørsdel. Printkortene står for at styre varmepumpens mange funktioner.
  Tænd/sluk blæsemotorer, afisning (defrost), tænd/sluk kompressorer osv.

 • Reduceret elafgift

  Har du elvarme?, kan du få reduceret elafgiften.

  Bruger du el som primær opvarmningskilde, vil elregningen naturligt være højere end boligere, der opvarmes på anden måde.
  Hvis din bolig er registreret i BBR, som opvarmet med el, varmepumpe, eller jordvarme, kan du få reduceret elafgiften.
  Det er muligt at få reduceret elafgiften for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år.

  Hvis du vil vide mere, har Aura energi lavet en rigtig god artikel omkring det.
  https://www.aura.dk/el-og-energi/kob-strom/regler-pa-elmarkedet/har-du-elvarme/

   

 • Rørisolering

  Der bruges rørisolering under monteringen af varmepumpen af flere årsager. Først og fremmest, for at forhindre varmetab i installationen, samt at modvirke dannelsen af kondensvand.

 • Sådan virker en luft-luft varmepumpe

  En luft til luft varmepumpe fungerer på samme måde som et køleskab. Et køleskab bruger kompressor til at trække kulde ud af luften, det er det samme en luft til luft varmepumpe gør, bortset fra at det er varme den trækker ud af luften .

  En luft til luft varmepumpe består af en inderdel og en yderdel, som er forbundet med køle rør, strøm og styringskabel 

  viden-om/saadanfungereenvarmepumpe.jpg

  Udedelen

  Udedelen på luft til luft varmepumpe suger den friske luft ind gennem fordamperen, fordamperen hiver varmen ud af luften og over i kølevæsken, herefter komprimerer kompressoren kølevæsken, og dette resulterer i at temperaturen i kølevæsken hæves.

  Inderdelen

  Når kølervæsken kommer over i inderdelen, kondenserer den i kondensatoren, og bliver til varme, som blæses ind i lokalet

   

  Fordele ved en luft til luft varmepumpe

  Der er rigtig mange fordel ved en luft til luft varmepumpe og kan blandt andet nævne følgende.

  Energi rigtig og miljøvenlig løsning

  ✔Meget billig i drift

  ✔ Lavere CO2-udslip

  ✔ Bedre indeklima

  ✔ Billig at installere

  ✔ 8 graders vedligeholdelse varme

  ✔ Nedsætter fugt, skimmel og dårlig lugt, særligt i et sommerhus

  ✔ Rigtig god i forbindelse med en brændeove da varmen bliver bedre fordelt

  Ulemper ved en luft til luft varmepumpe

  Den største ulempe, ved en luft til luft varmepumpe, er, at du ikke får varmt brugsvand, dette skal stadigvæk klares med en el vandvarmer.

   

 • SCOP

  SCOP Seasonal Coefficient Of Performance beskriver den gennemsnitlige årseffektivitet for varmepumpen.

  Grundlæggende består SCOP beregningsmetoden i en opdeling af varmesæsonen i et antal timer med forskellige temperaturer (bins), som samlet skal afspejle temperaturvariationerne over varmesæsonen.

  Desuden defineres en varmebehovskurve for temperaturerne, som giver det varmebehov som varmepumpen skal opfylde for hvert temperatursæt.

  Der findes en COP værdi i hver af disse bins, som tilsammen danner grundlag for beregningen af den gennemsnitlige COP kaldet SCOP.

  I Danmark tilhører vi den grønne SCOP

 • Strømkabel

  Strømkabel er det kabel, der forbinder varmepumpens udendørsdel med varmepumpens indendørsdel, hvori den elektriske strøm løber

 • Temperaturføler

  Temperaturføleren i en varmepumpe er en termisk modstand. Måden denne virker på er, at ved et reference punkt er den angivet til et vist antal Ohm hvorefter den henholdsvis falder eller stiger såfremt at den omkring værende temperatur ændres. Herved kan den føle temperaturen og regulere varmepumpens temperatur ind herefter.

 • Vakuum

  Vakuum er betegnelsen for lufttomt rum. Under monteringen af varmepumpen suger kølemontøren kølerøren tomme for luft, så der opstår et vakuum. Fordelene ved dette er at der ikke er nogen modstand fra luften, samt at kølemiddel er rent og ikke blandet med luft. Når kølemidlet er rent kan det opføre sig som det er blevet designet til og dets sammensætning ikke er ændret med henblik på virkningsgrad, kogepunkt osv.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive eller ringe til os, vi sidder klar til at hjælpe dig med alle spørgsmål om service, montering og køb af varmepumper.

Lars Jensen

Indehaver

bubble